Teplo je bezpodmienečnou požiadavkou všetkých obyvateľov bytových a nebytových priestorov v bytovo-komunálnej sfére, pričom výroba a zásobovanie teplom sa dá realizovať zvyčajne dvoma spôsobmi:

Decentralizovane (lokálne spotrebiče, domové kotolne)

Centralizovane (zdroj zásobuje teplom viac objektov pomocou tepelných rozvodov, odovzdávacích výmenníkových staníc)-CZT

KYSUCA s.r.o. zabezpečuje pre svojích odberateľov teplo z CZT. Vyrába teplo na základe odbornej spôsobilosti – POVOLENIA na podnikanie v tepelnej energetike v zmysle zákona č. 250/2012 z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č 657/2004 z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Výroba tepla je zabezpečená zo zdrojov tepla Výhrevne č.1 Rudinská cesta a Výhrevne č.3 Trstie.

Používané palivo:

Drevná štiepka
Zemný plyn

Rozvod tepla do jednotlivých odberných miest je zabezpečovaný primárnym rozvodom tepla do odovzdávacích staníc, z ktorých sa cez sekundárny rozvod dostáva ku konečnému spotrebiteľovi. Celý proces výroby a dodávky tepla je riadený z centrálneho dispečingu umiestneného vo Výhrevni č.3 Trstie.

DODÁVKA TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

sa riadi vyhláškou MH SR č. 152/2005 z. z. v určenom čase a určenej kvalite dodávok tepla pokiaľ sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak.